Follow
Dato' Dr. Ab Halim Tamuri
Dato' Dr. Ab Halim Tamuri
Professor (Islamic Education) UKM Universiti Kebangsaan Malaysia
Verified email at ukm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran
KA Jasmi, AH Tamuri
Penerbit UTM Press, 2007
2512007
Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu ‘allim
AH Tamuri, MKA Ajuhary
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (1), 43-56, 2010
1812010
Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias, AH Tamuri, MIM Hamzah
Journal of Islamic and Arabic Education 3 (1), 59-74, 2011
1622011
Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF
SF Ahmad, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 53-64, 2010
1522010
Islamic Education teachers' perceptions of the teaching of akhlāq in Malaysian secondary schools
A Halim Tamuri
Journal of Moral Education 36 (3), 371-386, 2007
1472007
Komponen asas untuk latihan guru Pendidikan Islam [Basic components for Islamic Education teacher training]
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Global Journal Al-Thaqafah 2 (2), 53-63, 2012
1132012
Analisis Penggunaan Strategi Komunikasi Dalam Komunikasi Lisan Bahasa Arab.
A Aladdin
GEMA Online Journal of Language Studies 12 (2), 2012
962012
Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 1 (1), 2017
922017
Pengetahuan pedagogikal kandungan (PPK) pengajaran akidah: Kajian kes guru cemerlang Pendidikan Islam
AY Kasim, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 13-30, 2010
832010
Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
AH Tamuri, NMRN Yusoff
Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010
742010
Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran (Students’ Perception Toward Teaching Tilawah Al-Quran)
MAC Noh, RA Tarmizi
Jurnal Pendidikan Malaysia 34 (1), 93-109, 2009
682009
The impact of globalization on current Islamic education
MAM Nawi, EA Jamsari, MI Hamzah, A Sulaiman, A Umar
Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2012
662012
Amalan pengajaran tilawah al-Quran: Satu tinjauan terhadap persepsi guru di sekolah menengah harian Malaysia
MAC Noh
Journal of Islamic and Arabic Education 1 (1), 57-72, 2009
652009
Mendidik generasi berakhlak mulia: Fokus peranan guru Pendidikan Islam
Z Hussin
Masalah Pendidikan 28 (1), 79-94, 2005
632005
Kajian persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme guru Pendidikan Islam MRSM
SNS Hassan, AH Tamuri, I Othman, MS Mamat
Journal of Islamic and Arabic Education 1 (2), 31-50, 2009
612009
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, KA Razak
Laporan Penyelidikan, 2004
572004
A new approach in Islamic education: Mosque based teaching and learning
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Journal of Islamic and Arabic Education 4 (1), 1-10, 2012
562012
Dasar Akidah Muslim
KA Jasmi, AH Tamuri
Johor Bahru, Johor: Penerbit UTM, 2011
562011
Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia
N Jaafar, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 5 (1), 41-60, 2013
552013
Persepsi pelajar terhadap kaedah pembelajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 4 (2), 1-10, 2012
552012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20