Dato' Dr. Ab Halim Tamuri
Dato' Dr. Ab Halim Tamuri
Professor (Islamic Education) UKM Universiti Kebangsaan Malaysia
Verified email at ukm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran
KA Jasmi, AH Tamuri
Penerbit UTM Press, 2007
992007
Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran
KA Jasmi, AH Tamuri
Penerbit UTM Press, 2007
992007
Islamic Education teachers' perceptions of the teaching of akhlāq in Malaysian secondary schools
A Halim Tamuri
Journal of Moral Education 36 (3), 371-386, 2007
902007
Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF
SF Ahmad, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 53-64, 2010
722010
Amalan pengajaran guru pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu ‘allim
AH Tamuri, MKA Ajuhary
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (1), 43-56, 2010
712010
Komponen Asas untuk Latihan Guru Pendidikan Islam [Basic Components for Islamic Education Teacher Training]
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Global Journal Al-Thaqafah 2 (2), 53-63, 2012
462012
Guru cemerlang pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia: satu kajian kes
KA Jasmi
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010
462010
Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias, AH Tamuri, MIM Hamzah
Journal of Islamic and Arabic Education 3 (1), 59-74, 2011
442011
Analisis penggunaan strategi komunikasi dalam komunikasi lisan Bahasa Arab
A Aladdin
GEMA OnlineŽ Journal of Language Studies 12 (2), 2012
422012
The impact of globalization on current Islamic education
MAM Nawi, EA Jamsari, MI Hamzah, A Sulaiman, A Umar
352012
A new approach in Islamic education: Mosque based teaching and learning
AH Tamuri, MF Ismail, KA Jasmi
Journal of Islamic and Arabic Education 4 (1), 1-10, 2012
342012
Teknik pengajaran kemahiran bertutur bahasa arab di SMKA di Malaysia
Z Ismail, AH Tamuri, NMRN Yusoff, MAU Othman
GEMA OnlineŽ Journal of Language Studies 11 (2), 2011
342011
Dasar Akidah Muslim
KA Jasmi, AH Tamuri
Johor Bahru, Johor: Penerbit UTM, 2011
342011
Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar
AH Tamuri, A Yusopp, K Osman, S Awaluddin, ZA Rahim, KA Razak
Laporan penyelidikan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia …, 2004
302004
Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim
O-JIE: Online Journal of Islamic Education 1 (1), 2017
272017
Pengetahuan pedagogikal kandungan (PPK) pengajaran akidah: Kajian kes guru cemerlang pendidikan Islam
AY Kasim, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 2 (2), 13-30, 2010
272010
Persepsi pelajar terhadap kaedah pembelajaran tahfiz al-Quran di Malaysia
A Hashim, AH Tamuri
Journal of Islamic and Arabic Education 4 (2), 1-10, 2012
262012
Mendidik Generasi Berakhlak Mulia: Fokus Peranan Guru Pendidikan Islam [Educating a
Z Hussin
Masalah Pendidikan 28, 79-94, 2005
252005
The importance of self-efficacy: a need for islamic teachers as murabbi
N Jaafar, AH Tamuri, NAF Muhamad, NM Ghazali, RA Mohd, NM Raus, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 359-366, 2012
212012
Amalan pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam di sekolah kebangsaan pendidikan khas (masalah pendengaran)
H Ishak, RAM Ab Halim Tamuri, S Bari
JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education 2 (4), 11-24, 2012
212012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20