Follow
Azizah Mohd Rapini
Azizah Mohd Rapini
Puan, Lecturer In Syariah And Law, Department of Law
Verified email at kuis.edu.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Saksi wanita di mahkamah syariah: Kajian terhadap kedudukan dan amalan semasa
AM Rapini
4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018), 1-11, 2018
22018
Prinsip Keadilan dalam Sistem Kehakiman Islam: Tumpuan Khusus terhadap Konsep Syahadah
AM Rapini, RM Noor
Journal of Fatwa Management and Research 9 (1), 129-161, 2018
22018
Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus
AM Rapini, NZMA Salam, Z Dimon, HM Dahalan, ZYM Jusoh
Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference …, 2018
12018
Syahadah dalam statut keterangan mahkamah syariah di Malaysia: asas dan sumber perundangan: Shaḥādah in Syariah court evidence statutes in Malaysia: its foundation and legal …
AM Rapini, RM Noor
al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 2 (1), 35-58, 2017
12017
SYAHÄ€ DAH DALAM UNDANG-UNDANG KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR
AM Rapini, RM Noor
Journal of Shariah Law Research 1 (1), 2016
12016
Keperluan Pembinaan Modul Kursus Pembangunan Keluarga Mesra OKU: Satu Sorotan Literatur: The Needs of Designing a People with Disabilities (PWD)-Friendly Module for the Family …
AM Rapini, Z Dimon, NDM Khalil, N Hashim
Journal of Muwafaqat 5 (2), 118-134, 2022
2022
Analisis Isu-isu Berkaitan Hak dan Permasalahan Orang Kurang Upaya di Malaysia: Satu Sorotan Literatur: Analysis on Issues Related to Rights and Difficulties of People with …
NDM Khalil, M Shaberi, DPN Izhar, AM Rashid, AM Rapini
Journal of Muwafaqat 5 (1), 33-51, 2022
2022
HUBUNG KAIT UNDANG-UNDANG KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH DENGAN MAQADIS SYARIAH DAN KEPENTINGANNYA DALAM ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
AM RAPINI
2021
STATUS KETERANGAN SAKSI WANITA DI MAHKAMAH SYARIAH: ANALISIS KES DAN AMALAN SEMASA: Status of Female Testimony in Shariah Court: Cases Analysis and Current Practices
AM Rapini
Journal of Muwafaqat 2 (2), 18-32, 2019
2019
THE PRINCIPLE OF JUSTICE UNDER ISLAMIC JUDICIAL SYSTEM: PREFERENCE TOWARDS THE CONCEPT OF SYAHADAH
AM ohd Rapini, RM Noor
Journal of Fatwa Management and Research 9 (1), 129-161, 2017
2017
Burden and standard of proof in zina offence
AM Rapini
Kuala Lumpur: Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic …, 2002
2002
SISTEM SOKONGAN KEKELUARGAAN TERHADAP ORANG KURANG UPAYA PENDENGARAN: SATU KUPASAN AWAL
N Solehuddin, AM Rapini, Z Dimon, N Bahari, FS dan Undang-undang, ...
KEDUDUKAN OKU DALAM SISTEM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP MODUL BERSEPADU KURSUS PRAPERKAHWINAN ISLAM
AM Rapini, Z Dimon, NS Nora’inan Bahari
PERMASALAHAN DALAM PERKAHWINAN OKU PENDENGARAN MUSLIM: SATU TINJAUAN AWAL TERHADAP KEPERLUAN PEMBINAAN MODUL PRA PERKAHWINAN MESRA OKU
Z Dimon, AM Rapini, NS Nora’inan Bahari, FS dan Undang-undang, ...
KEPENTINGAN HIBAH HARTA BERCAGAR TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP WARIS: SATU TINJAUAN AWAL
NAA Sudirman, AM Rapini, FS dan Undang-Undang, KUI Antarabangsa
SYAHADAH DALAM STATUT KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA: ASAS DAN SUMBER PERUNDANGAN
AM Rapini, RBM Noor
PROSIDING PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENDIDIKAN ISLAM 2010 (ICIED)
HAHJMAK DIN, AM RAPINI, AYUN AZILAH, MM MOHAMAD, ...
HAK DAN KEADILAN TERHADAP ISTERI BARU DALAM POLIGAMI: KAJIAN AWAL TERHADAP KEADILAN PERUNDANGAN
AM Rapini, NZMA Salam
JURNAL PENDIDIKAN DAN PENGAJIAN ISLAM
AM RAPINI, AYUNORA MOHAMAD, HAMAK DIN, M MOKTER, ...
PENSABITAN KESALAHAN PENYALAHGUNAAN TANDA HALAL: KAJIAN AWAL DARI ASPEK UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM
AM RAPINI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20