Follow
Azizah Mohd Rapini
Azizah Mohd Rapini
Puan, Lecturer In Syariah And Law, Department of Law
Verified email at kuis.edu.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Faktor-Faktor Konflik Rumah Tangga: Kajian di Unit Runding Cara Jabatan Agama Islam Selangor
Z Dimon, A Mohd Rapini, H Dahalan, Z Mat Jusoh, N Md Abd Salam
Kertas kerja, Seminar Antarabangsa Pengajian Islam, Fakulti Tamadun …, 2018
82018
Prinsip keadilan dalam sistem kehakiman Islam: Tumpuan khusus terhadap konsep syahadah
AM Rapini, RM Noor
Journal of Fatwa Management and Research 9 (1), 129-161, 2017
32017
Kepentingan Hibah Harta Bercagar Terhadap Kelangsungan Hidup Waris: Satu Tinjauan Awal
NAA Sudirman, AM Rapini, FS dan Undang-Undang, KUI Antarabangsa
Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke 6, 504-513, 2021
22021
Saksi wanita di mahkamah syariah: Kajian terhadap kedudukan dan amalan semasa
AM Rapini
4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018), 1-11, 2018
22018
SYAHÄ€ DAH DALAM UNDANG-UNDANG KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR
AM Rapini, RM Noor
Journal of Shariah Law Research 1 (1), 2016
22016
Analisis isu-isu berkaitan hak dan permasalahan orang kurang upaya di Malaysia: Satu sorotan literatur: Analysis on issues related to rights and difficulties of people with …
NDM Khalil, M Shaberi, DPN Izhar, AM Rashid, AM Rapini
Journal of Muwafaqat 5 (1), 33-51, 2022
12022
Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus
AM Rapini, NZMA Salam, Z Dimon, HM Dahalan, ZYM Jusoh
Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference …, 2018
12018
1054-PEMBUKTIAN KES TUNTUTAN BERKAITAN CUAI NAFKAH: KAJIAN TERHADAP PEMBELAAN PENINGKATAN KOS SARA HIDUP
AM RAPINI
2023
TINJAUAN AWAL TERHADAP PERMASALAHAN DAN KEPERLUAN PEMBINAAN ELEMEN MODEL KEJIRANAN BERASASKAN MANHAJ RABBANI [A PRELIMINARY OVERVIEW OF THE PROBLEMS AND THE NEED FOR …
NH Bakar, AM Rapini, M Abdullah, NSA Rahman
International Journal of Contemporary Education, Religious Studies and …, 2023
2023
Peranan NGO Sebagai Sistem Sokongan Pembangunan Keluarga Islam Golongan OKU Pendengaran: Satu Tinjauan Ringkas: The Role of NGO as a Support System for the Development of …
NDM Khalil, AM Rapini, Z Dimon, N Sholehuddin, NM Hashim
Jurnal Pengajian Islam 16 (1), 42-48, 2023
2023
Keperluan Pembinaan Modul Kursus Pembangunan Keluarga Islam Mesra Oku Pendengaran: Analisis Isu-Isu Berkaitan: The Need of Developing the Islamic Family Development Friendly …
AM Rapini, Z Dimon, N Solehuddin, NDM Khalil, NM Hashim
Jurnal Pengajian Islam 15 (2), 213-224, 2022
2022
Keperluan Pembinaan Modul Kursus Pembangunan Keluarga Mesra OKU: Satu Sorotan Literatur: The Needs of Designing a People with Disabilities (PWD)-Friendly Module for the Family …
AM Rapini, Z Dimon, NDM Khalil, N Hashim
Journal of Muwafaqat 5 (2), 118-134, 2022
2022
HUBUNG KAIT UNDANG-UNDANG KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH DENGAN MAQADIS SYARIAH DAN KEPENTINGANNYA DALAM ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
AM RAPINI
2021
STATUS KETERANGAN SAKSI WANITA DI MAHKAMAH SYARIAH: ANALISIS KES DAN AMALAN SEMASA: Status of Female Testimony in Shariah Court: Cases Analysis and Current Practices
AM Rapini
Journal of Muwafaqat 2 (2), 18-32, 2019
2019
THE PRINCIPLE OF JUSTICE UNDER ISLAMIC JUDICIAL SYSTEM: PREFERENCE TOWARDS THE CONCEPT OF SYAHADAH
AM ohd Rapini, RM Noor
Journal of Fatwa Management and Research 9 (1), 129-161, 2017
2017
Shaḥādah in Syariah court evidence statutes in Malaysia: its foundation and legal sources: Syahadah dalam statut keterangan mahkamah syariah di Malaysia: asas dan sumber …
AM Rapini, RM Noor
al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 2 (1), 35-58, 2017
2017
Burden and Standard of Proof in Zina Offence
AM Rapini
Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia, 2002
2002
KHABAR MASYHUR DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM: SOROTAN APLIKASI MASA KINI
AM Rapini
SISTEM SOKONGAN KEKELUARGAAN TERHADAP ORANG KURANG UPAYA PENDENGARAN: SATU KUPASAN AWAL
N Solehuddin, AM Rapini, Z Dimon, N Bahari, FS dan Undang-undang, ...
KEDUDUKAN OKU DALAM SISTEM UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP MODUL BERSEPADU KURSUS PRAPERKAHWINAN ISLAM
AM Rapini, Z Dimon, NS Nora’inan Bahari
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20