Follow
NURZATIL ISMAH AZIZAN
NURZATIL ISMAH AZIZAN
PENSYARAH JABATAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Permasalahan sosial dalam kalangan remaja di Selangor: Satu tinjauan
NI Azizan, N Ismail, SA Bakar, Z Dimon, AW Surtahman
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah, 2015
212015
Pembentukan jati diri remaja melalui pembelajaran persekitaran sosial: Analisis menurut perspektif al-Quran
NI Azizan
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 5 (2), 15, 2018
112018
Faktor-faktor yang mendorong pemilihan institusi pengajian tinggi di kalangan pelajar
ZD Nurzatil Ismah Azizan
E-Proceeding of the 2nd International Conference on Arabic Studies and …, 2015
92015
Pembangunan dana wakaf: kajian di Perbadanan Wakaf Selangor
H Talib, N Ismail, NI Azizan
92014
Peranan guru pengajian turath dalam pembentukan sahsiah pelajar di pondok
N Ismail, NI Azizan, SMM Zin
Al-Hikmah 13 (1), 43-71, 2021
72021
Tafsir Nur al-Ihsan oleh Muhammad Said b. Umar dan Tafsir al-Qur'an al-Hakim oleh Mustafa Abdul Rahman: kajian perbandingan metodologi pentafsiran
NI Azizan
Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2009
72009
Pendekatan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hafazan Al-Quran Antara Dua Institusi Pra Tahfiz di Selangor
SMM Zin, NI Azizan, S Ismail, FN Mansor
Jurnal Pengajian Islam, 74-89, 2021
62021
Metode pengajian tafsir al-Quran institusi pondok di Malaysia
NI Azizan, N Ismail, SMM Zin, NF Zainuddin
Jurnal Pengajian Islam, 50-58, 2021
42021
PENDEKATAN TAUBAT (ISTITABAH) BAGI KESALAHAN AJARAN SESAT DI BAITUL IMAN, SELANGOR: SOROTAN KES ABDUL KAHAR AHMAD: Istitabah (Repentance) Approach to the Offence of Deviant …
Z Dimon, NI Azizan, N Ismail, HA Ghani, NM Piah, MR Abdullah, ...
Journal of Muwafaqat 2 (1), 1-15, 2019
42019
Membina perkahwinan berdaya tahan sepanjang hayat melalui pendekatan Al-Quran dan Al-Sunah
N Din, NI Azizan, N Ismail, ANZ Arifin
Jurnal Pengajian Islam, Akademi Islam Kuis 7 (1), 174-187, 2014
42014
Kaedah Pembangunan Jati Diri Remaja Delinkuen Menurut Perspektif Islam: Tinjauan Sorotan Literatur
AHA Rahman, MA Majid, NI Azizan
Jurnal Pengajian Islam 15 (2), 15-33, 2022
22022
Faktor Penglibatan Salah Laku Delinkuen dalam Kalangan Remaja: Kajian di Pusat Pemulihan: Factors Involving The Misconduct of Delinquent Adolescents in Rehabilitation Centers
NI Azizan, M Abd Majid, N Mohamad, AH Usman, NHM Haridi, Z Ismail, ...
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 59-74, 2022
22022
Faktor penglibatan tingkah laku delinkuen dalam kalangan remaja: Satu sorotan literatur sistematik
M Abd Majid, NI Azizan, N Mohamad, AH Usman, NHM Haridi, Z Ismail, ...
Jurnal Pengajian Islam 14 (2), 12-27, 2021
22021
Kepercayaan Masyarakat Hindu Terhadap Kesucian Lembu: Satu Kajian Terhadap Mahasiswa Universiti
N Ismail, N Senin, NI Azizan
Jurnal Pengajian Islam, 231-242, 2021
22021
Kajian awal terhadap cinta ilmu dan keperibadian ummah cemerlang dalam kalangan mahasiswa Muslim: A preliminary study on love for knowledge and the excellent ummah personality …
N Ismail, SNA Zahrin, NI Azizan
al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 3 (1), 24-34, 2018
22018
Konsep Kajian Amalan Istitabah Bagi Kesalahan Akidah Di Malaysia Dari Aspek Sosio Perundangan
Z Dimon, NI Azizan, N Ismail, HA Ghani, Z Hassan, NM Piah, M Ramizu, ...
4 th International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017 …, 2017
22017
Potensi Qalbu dalam Membuat Keputusan: Kajian Menurut Perspektif Islam
NHB Bakar, NIB Azizan, NB Ismail, JQ dan al-Sunnah
Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 2014
22014
al-Iṣlāḥ menurut Muḥammad al-Makkī al-Nāṣirī dan penerapannya dalam mendepani fasa endemik: al-Iṣlāḥ according to Muḥammad al-Makkī al-Nāṣirī and its application in facing the …
MAS Rozani, MFR Abdullah, NI Azizan, Y Hasan
al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 7 (2), 972-981, 2022
12022
Program Pemulihan Akhlak Remaja Delinkuen Di Pusat Pemulihan Akhlak Di Malaysia (Moral Rehabilitation Program for Delinquent Adolescents at Moral Rehabilitation Centers in …
MA Majid, Z Ismail, AHA Rahman, AH Usman, N Mohamad, NHM Haridi, ...
Journal of Human Capital Development (JHCD) 15 (1), 1-20, 2022
12022
Cabaran Membentuk Akhlak Remaja Melalui Persekitaran Sosial dan Perkembangan Teknologi
NI binti Azizan, N Ismail, SMM Zin, F Zainuddin
Jurnal Pengajian Islam 14 (1), 118-129, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20