Follow
Hammad Mohamad Dahalan
Hammad Mohamad Dahalan
Unknown affiliation
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
081 PENGURUSAN SULH: PERANAN, PELAKSANAAN DAN KEBERKESANANNYA OLEH PEGAWAI SULH
HM Dahalan
82014
Legal status of Malaysian logo and the application of Malaysian laws to the misuse of the halal logo
MAA Halim, HM Dahalan, MZ Awang
5th Muzakarah Fiqh and International Fiqh Conference (MFIFC 2019), KUIS, 2019
52019
Perjanjian Sulh Di Antara Pihak-Pihak Bertikai Di Mahkamah Syariah Sebagai Pilihan Atau Persetujuan Yang Perlu Dipatuhi
HM Dahalan, MA Yahaya
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, 254-61, 2016
42016
Pelaksanaan Hospital Mesra Ibadah di Konsortium Hospital Islam Malaysia (KHIM): Satu Kajian Literatur: The Implementation of Ibadah Friendly Hospitals in Malaysian Islamic …
HM Dahalan, SH Abd Rahman, ZYM Jusoh, MN Khan, MZ Awang
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 5 (2), 54-65, 2018
32018
Pematuhan Terhadap Standard Hospital Mesra Ibadah di Konsortium Hospital Islam Malaysia (KHIM): Satu Tinjauan
ZYM Jusoh, SHA Rahman, HM Dahalan
5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019), 234-243, 2019
22019
Peguam Syarie di Malaysia: Analisis Perkembangan Pelaksanaannya di Mahkamah Syariah
HM Dahalan, MNH Mohiddin, MR bin Abd Rahman, NK Dahlan
Jurnal Undang-undang dan Masyarakat 25, 23, 2019
22019
Peranan Dan Pelaksanaan Runding Cara Kekeluargaan: Satu Kajian Di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor
NZMA Salam, ZYM Jusoh, ABM Rapini, Z Dimon, HM Dahalan, ...
22018
Keperluan Clexane Dalam Perubatan; Satu Kajian Fiqh Kontemporari
MZ Awang, MAAB HALIM, HM DAHALAN
Kertas Kerja Di 5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference, 2019
12019
Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus
AM Rapini, NZMA Salam, Z Dimon, HM Dahalan, ZYM Jusoh
Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference …, 2018
12018
Hak partisipasi vs. hak privasi: Analisis perundangan terhadap keselamatan kanak-kanak di alam siber
NA Wahab, HM Dahalan, FM Shahwahid
3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (3rd MFIFC), 2017
12017
Pemerkasaan Urus Tadbir Jawatan Kuasa Peguam Syarie dalam Amalan Pendaftaran Firma Guaman Syarie di Malaysia: Administrative Empowerment of Syarie Lawyer Commmittee Positions …
HM Dahalan, NA Wahab, NZMA Salam
Journal of Muwafaqat 5 (2), 164-176, 2022
2022
Legal Framework of the Advisor of the Court for Children in Malaysia: An Analysis
NA Wahab, NZMA Salam, HM Dahalan
Asian Journal of Law and Governance 3 (1), 98-103, 2021
2021
Legal Framework of the Advisor of the Court for Children in Malaysia
NA Wahab, NZMA Salam, HM Dahalan
Conference Proceeding, 99, 2021
2021
Analisis Proses Pengumpulan Keterangan Dokumen Elektronik dalam Kes Jenayah Syariah.
MA Yahya, HM Dahalan, S Saifuddin
Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies 43, 2021
2021
Prosedur Tatatertib Peguam Syarie di Mahkamah Syariah: Analisis dari Perspektif Prinsip Syariah.
HM Dahalan, MA Junaidi, MRA Rahman, NK Dahlan, MA Yahya
Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies 43, 2021
2021
Konsep Hospital Mesra Ibadah: Satu Analisis Tinjauan Awal dalam Produk Perkhidmatan Kesihatan di Malaysia: The Concept of Ibadah Friendly Hospital: A Preliminary Survey …
HM Dahalan, MZ Awang, MA Ab Halim
Journal of Muwafaqat 3 (2), 62-72, 2020
2020
PRINSIP AL WAKALAH BIL KHUSUMAH DI BAWAH PERUNDANGAN SYARIAH DI MALAYSIA
HMDMA YAHYA
DISKUSI AKADEMIA PENGAJIAN ISLAM SEMASA eISBN 978-967-2122-93-7, 2020
2020
KEDUDUKAN PEGAWAI SULHDI MAHKAMAH SYARIAH
HM DAHALAN
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AQIDAH, DAKWAH AND SYARIAH 2016 (IRSYAD2016), 2016
2016
WAR 52 PEMBANGUNAN DALAM ISLAM: ANALISIS DALAM KERANGKA MAQASID AL-SYARIAH
F Sungit, HM Dahalan
2015
PELAKSANAAN PROSES RUNDING CARA KEKELUARGAAN DI BAHAGIAN KHIDMAT NASIHAT KELUARGA, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM KELANTAN,(JAHAEIK): SATU KAJIAN TERHADAP KAEDAH DAN PENDEKATAN
ZYM Jusoh, HM Dahalan, NZMA Salam, ABM Rapini, Z Dimon, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20