Follow
Hammad Mohamad Dahalan
Hammad Mohamad Dahalan
Unknown affiliation
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
081 PENGURUSAN SULH: PERANAN, PELAKSANAAN DAN KEBERKESANANNYA OLEH PEGAWAI SULH
HM Dahalan
112014
Faktor-Faktor Konflik Rumah Tangga: Kajian di Unit Runding Cara Jabatan Agama Islam Selangor
Z Dimon, AM Rapini, H Dahalan
Kertas kerja, Seminar Antarabangsa Pengajian Islam, Fakulti Tamadun …, 2018
72018
Legal status of Malaysian logo and the application of Malaysian laws to the misuse of the halal logo
MAA Halim, HM Dahalan, MZ Awang
5th Muzakarah Fiqh and International Fiqh Conference (MFIFC 2019), KUIS, 2019
62019
Perjanjian Sulh Di Antara Pihak-Pihak Bertikai Di Mahkamah Syariah Sebagai Pilihan Atau Persetujuan Yang Perlu Dipatuhi
HM Dahalan, MA Yahaya
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, 254-61, 2016
52016
Peguam Syarie di Malaysia: Analisis Perkembangan Pelaksanaannya di Mahkamah Syariah.
HM Dahalan, HMNH Mohiddin, MRABD RAHMAN, NK Dahlan
Malaysian Journal of Law & Society 25, 2019
42019
Pelaksanaan Hospital Mesra Ibadah di Konsortium Hospital Islam Malaysia (KHIM): Satu Kajian Literatur: The Implementation of Ibadah Friendly Hospitals in Malaysian Islamic …
HM Dahalan, SH Abd Rahman, ZYM Jusoh, MN Khan, MZ Awang
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 5 (2), 54-65, 2018
42018
Pematuhan Terhadap Standard Hospital Mesra Ibadah di Konsortium Hospital Islam Malaysia (KHIM): Satu Tinjauan
ZYM Jusoh, SHA Rahman, HM Dahalan
5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019), 234-243, 2019
22019
Keperluan Clexane Dalam Perubatan; Satu Kajian Fiqh Kontemporari
MZ Awang, MAAB HALIM, HM DAHALAN
Kertas Kerja Di 5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference, 2019
22019
Peranan Dan Pelaksanaan Runding Cara Kekeluargaan: Satu Kajian Di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor
NZMA Salam, ZYM Jusoh, ABM Rapini, Z Dimon, HM Dahalan, ...
22018
Penubuhan Majlis Peguam Syarie Wilayah-Wilayah Persekutuan: Satu Tinjauan Terhadap Tadbir Urus Peguam Syarie: The Establishment of Majlis Peguam Syarie of the Federal …
NZMA Salam, NA Wahab, HM Dahalan
Journal of Muwafaqat 6 (1), 59-72, 2023
12023
Pemerkasaan Urus Tadbir Jawatan Kuasa Peguam Syarie dalam Amalan Pendaftaran Firma Guaman Syarie di Malaysia: Administrative Empowerment of Syarie Lawyer Commmittee Positions …
HM Dahalan, NA Wahab, NZMA Salam
Journal of Muwafaqat 5 (2), 164-176, 2022
12022
Perubatan Forensik Dalam Kes Serangan Seksual
MI Razali, HM Dahalan
Prosiding 6th Muzakarah Fiqh & International Conference, 3th & 14th December, 2022
12022
Kedudukan dan peranan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak dalam sistem keadilan jenayah kanak-kanak di Malaysia: Isu dan cabaran
NA Wahab, NZM Abd Salam, HM Dahlan
International Journal of Law, Government & Communication 6 (24), 84-103, 2021
12021
Legal framework of the advisor of the court for children in Malaysia: An analysis
NA Wahab, NZMA Salam, HM Dahalan
Asian Journal of Law and Governance 3 (1), 98-103, 2021
12021
Analisis Proses Pengumpulan Keterangan Dokumen Elektronik dalam Kes Jenayah Syariah.
MA Yahya, HM Dahalan, S Saifuddin
Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies 43, 2021
12021
Aplikasi Keadilan Restoratif Dan Hukuman Rehabilitasi Dalam Prosiding Jenayah Syariah
N Salam, HM Dahalan, NA Wahab
12021
Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus
AM Rapini, NZMA Salam, Z Dimon, HM Dahalan, ZYM Jusoh
Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference …, 2018
12018
Hak partisipasi vs. hak privasi: Analisis perundangan terhadap keselamatan kanak-kanak di alam siber
NA Wahab, HM Dahalan, FM Shahwahid
3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (3rd MFIFC), 2017
12017
MEMBUMIKAN PERUNDANGAN JENAYAH SYARIAH MELALUI HUKUMAN KHIDMAT MASYARAKAT
NZMA Salam, NA Wahab, HM Dahalan
1
Modul latihan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak di Malaysia: Satu cadangan penambahbaikan
NA Wahab, HM Dahalan, NZM Abd Salam
Jurnal Pembangunan Sosial 25, 141-168, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20