Follow
Naemah Hamzah
Naemah Hamzah
Islamic Affairs Officer, Islamic Center UTM
Verified email at utm.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mazhab Syafi'i dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis
RAA Rahim, MA Ramli
Jurnal Fiqh 4, 39-76, 2007
122007
Model pendidikan kerohanian terhadap anak-anak dalam kalangan wanita cemerlang sektor awam
N Hamzah, MI Mustari, B Basiron
Global Journal Al-Thaqafah 5 (1), 105-117, 2015
112015
Wanita Bekerjaya Menurut Perspektif Islam
N Hamzah, KA Jasmi
Skudai Johor: Penerbit UTM Press, 2020
82020
Menginovasi Masjid mensejahtera ummah
MI Mustari, B Basiron, A Muhammad
Penerbit UTM Press, 2013
82013
Hubungan Keserasian Pola Personalitipersekitaran Enam Kerjaya Bidang Keagamaan dengan Kepuasan Kerja Di Negeri Johor
N Hamzah
Universiti Teknologi Malaysia, 2007
82007
APLIKASI AMALAN FIQH SAINS RUMAH TANGGA DAN KERJAYA DALAM KALANGAN AKADEMIK WANITA CEMERLANG
N Hamzah
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, 2015
72015
Penggunaan Wang Bantuan Zakat Dalam Kalangan Asnaf Fisabilillah Dan Asnaf Gharim Di Universiti Teknologi Malaysia
NB Hamzah, MNB Masroom, AB Ruskam, AIB Saim
AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 187-209, 2021
32021
Model Keseimbangan Kerjaya dan Rumah Tangga dalam kalangan Wanita Cemerlang Sektor Awam
N Hamzah, MI Mustari, B Basiron
Sains Humanika 4 (1), 2015
32015
THE REALISATION OF COVERING ‘AURAT AMONG THE SUCCESSFUL WOMEN IN MALAYSIA
BB Naemah Hamzah, 'Adawiyah Ismail, Mohd Ismail Mustari
al-Hikmah 6 (Al-Hikmah 6(2) 2014), 129-143, 2014
32014
FIQH SAINS RUMAH TANGGA DAN KERJAYA WANITA CEMERLANG DA-LAM SEKTOR AWAM DI MALAYSIA
N Hamzah, MI Mustari, B Basiron, N Hamzah, MI Mustari, B Basiron
22015
Faktor Sokongan Individu Terhadap Kecemerlangan Wanita Bekerjaya dan Berumah Tangga
N Hamzah, MI Mustari, B Basiron
Sains Humanika 67 (1), 2014
22014
Pengaplikasian Amalan Fiqh dalam Kerjaya dan Rumah Tangga: Kajian Terhadap Wanita Cemerlang Sektor Awam
N Hamzah, MI Mustari, B Basiron
Prosiding Persidangan Antarabangsa Kekeluargaan dari Perspektif Global …, 2014
12014
KEMAHIRAN YANG DIPERLUKAN BAGI WANITA BEKERJAYA DAN BE-RUMAH TANGGA MASA KINI
N Hamzah, MI Mustari, B Basiron
1
Model of Spiritual Education for Children among Successful Women in the Public Sector
N Hamzah, MI Mustari, B Basiron
GLOBAL JOURNAL AL-THAQAFAH 5 (1), 105-117, 2015
2015
Model Pendidikan Kerohanian Terhadap Anak-anak dalam Kalangan Wanita Cemerlang Sektor Awam
BB Naemah Hamzah, Mohd Ismail Mustari
www.gjat.my 5 (GJAT | JUNE 2015 | VOL 5 ISSUE 1 | 105), GJAT | JUNE 2015 …, 2015
2015
UTM Copyright Model Ciri Keperibadian Cemerlang
MIM Naemah Hamzah
MA Patent Naemah Hamzah et all, ‘Ciri Keperibadian Wanita Cemerlang Terhadap …, 2014
2014
Aurat and Its Application Among The Successful Women in Malaysia
BB Naemah Hamzah, Mohd Ismail Mustari
International Conference of Global Islamic Studies. Mary Seacole Building …, 2014
2014
Fiqh Sains Rumah Tangga dan Kerjaya Wanita Cemerlang Sektor Awam
BB Naemah Hamzah, Mohd Ismail Mustari
International Conference on Human Sustainability (Insan 2014). Universiti …, 2014
2014
Perkembangan Kerjaya Wanita Masa Kini dan Kedudukannya menurut Pandangan Ulamak Kontemporari
BB Naemah Hamzah, Mohd Ismail Mustari
Seminar Pertama Penyelidikan dan Pendidikan Islam 2013 Peringat Kebangsaan, 2013
2013
Kemahiran yang diperlukan bagi Wanita Bekerjaya dan Berumah Tangga Masa Kini
BB Naemah Hamzah, Mohd Ismail Mustari
Seminar Pertama Penyelidikan dan Pendidikan Islam 2013 Peringat Kebangsaan, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20