Follow
Zanariah Dimon
Zanariah Dimon
Lecturer, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Permasalahan sosial dalam kalangan remaja di Selangor: Satu tinjauan
NI Azizan, N Ismail, SA Bakar, Z Dimon, AW Surtahman
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah, 2015
162015
Pengesahan Status Agama di Mahkamah Syariah: Satu Sorotan
ZYMJ Zanariah Dimon
International Research Management and Inovation Conference, 59-71, 2014
8*2014
Kaedah Al-Quran Dalam Menangani Masalah Sosial: Kajian Di Pusat Perlindungan Majlis Agama Islam (MAIS)
ZD Sahlawati Abu Bakar, Nur Zatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail
Jurnal Pengajian Islam 10 (1), 57-77, 2017
6*2017
Undang-undang menangani orang ketiga dalam rumahtangga: Satu sorotan dalam undangundang jenayah syariah negeri Selangor dan undang-undang keluarga sivil
ZYM Jusoh, Z Dimon
International Research Management And Innovation Conference, Kuala Lumpur …, 2014
52014
Perkembangan undang-undang jenayah Islam di Malaysia/Zanariah bt. Dimon
Z Dimon
Universiti Malaya, 2004
42004
Darar Emosi Terhadap Isteri dalam Perkahwinan Menurut Undang-Undang di Malaysia
Z Dimon
Jurnal Muwafaqat 2 (1), 99-115, 2019
32019
HUKUM-HUKUM PENYUSUAN TERHADAP ANAK SUSUAN: KAJIAN KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM SELANGOR: Ruling Towards Breastfeeding in Islam: Study on Awareness of Muslim Community in Selangor
Z Dimon, N Kamaruddin, NA Ghani
Journal of Muwafaqat 1 (1), 71-83, 2018
32018
Peranan Dan Pelaksanaan Runding Cara Kekeluargaan: Satu Kajian Di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor
NZMA Salam, ZYM Jusoh, ABM Rapini, Z Dimon, HM Dahalan, ...
22018
Hukum-hukum Penyusuan Terhadap Anak Susuan: Kajian Kesedaran Masyarakat Islam Di Selangor
NAG Zanariah Dimon, Nora’inan Bahari, Norita Kamaruddin
Jurnal al-Muwafaqat 1 (1), 71-83, 2018
22018
Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Bidang Pengajian Islam: Kajian Di Fakulti Pengajian Peradaban Islam, KUIS
HNS Zanariah Dimon, Nur Zatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Sahlawati Abu Bakar
Jurnal of Ed 1 (1), 50-57, 2017
2*2017
PROGRAM IMARAH MASJID DALAM KALANGAN MUSLIMAT: ISU, CABARAN DAN PENYELESAIAN DALAM ERA PANDEMIK
SA Bakar, Z Dimon, MA Majid
International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar), 68-76, 2021
12021
Undang-undang berkaitan Produk Halal di Malaysia: Perbandingan Kesalahan Penyalahgunaan Tanda Halal di Peringkat Negeri: Laws related to Halal Products in Malaysia: Comparison …
Z Dimon
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 7 (1), 37-48, 2020
12020
PENGUATKUASAAN KESALAHAN BERHUBUNG FATWA DALAM UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA: Legal Enforcement of Offences Relating to Fatwa in Syariah Criminal Law in Malaysia
Z Dimon
Journal of Muwafaqat 3 (1), 116-129, 2020
12020
Konsep Kajian Amalan Runcing Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus
AM Rapini, NZMA Salam, Z Dimon, HM Dahalan, ZYM Jusoh
Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference …, 2018
12018
Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Bidang Pengajian Islam: Kajian di Fakulti Pengajian Peradaban Islam, KUIS: Factors Influencing Students in Selecting Islamic Studies …
Z Dimon, N Ismail, SA Bakar, HN Shaharuddin
ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education 1 (1), 50-57, 2017
12017
Amalan dan Pelaksanaan Tahkim dalam Kes Permohonan Perceraian Tanpa Persetujuan Satu Pihak: Satu Kajian Perbandingan di Mahkamah Syariah Selangor dan Sarawak
ZYM Jusoh, Z Dimon, SH Abd Rahman
Jurnal Pengajian Islam 15 (2), 97-112, 2022
2022
Amalan Semasa Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Hukuman Alternatif Pemulihan Menurut Undang-Undang Syariah di Malaysia: Current Practice of Implementation and Enforcement of …
N Azahari, Z Dimon
Journal of Muwafaqat 5 (2), 1-15, 2022
2022
Keperluan Pembinaan Modul Kursus Pembangunan Keluarga Mesra OKU: Satu Sorotan Literatur: The Needs of Designing a People with Disabilities (PWD)-Friendly Module for the Family …
AM Rapini, Z Dimon, NDM Khalil, N Hashim
Journal of Muwafaqat 5 (2), 118-134, 2022
2022
Kesedaran Hukum Berkaitan Ihdad Dalam Kalangan Wanita Islam Bekerjaya Di Selangor: Legal Awareness Related to Ihdad Among Working Muslim Women in Selangor
N Kamaruddin, ZD Dimon, M Salleh, N Mansor
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 149-170, 2021
2021
TINJAUAN TEMATIK MENGENAI KETERLIBATAN WANITA DALAM PENGIMARAHAN MASJID
SA Bakar, MA Majid, Z Dimon
International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar), 49-58, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20