S Salahudin Suyurno
S Salahudin Suyurno
Unknown affiliation
Verified email at salam.uitm.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Developing Sns Factors Structures Towards Constructing Sns Survey Questions
ARH Ridzuan, JH Bolong, SS Suyurno, RM Kamal, F Jafri
Journal of Human Capital Development (JHCD) 8 (2), 25-36, 2015
302015
Pengenalan kepada konsep wakaf dalam Islam
B Sayin, AH Ali, SS Suyurno
Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2006
122006
Pengantar komunikasi dakwah
Z Aini, SS Suyurno
Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam …, 2016
112016
Pengurusan Islam: teori dan praktis
R Muhamad, SS Suyurno, Mohd. Yadman Sarwan
UPENA, 2008
102008
Pengenalan pengurusan wakaf di Malaysia
B Sayin, AH Ali, SS Suyurno
Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA, 2006
82006
Akhlak komunikasi Islam dan penghayatan kehidupan beragama: kajian kes di Universiti Teknologi MARA Pantai Barat Semenanjung Malaysia
SS Suyurno
Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011
72011
Pemerkasaan Agihan Zakat Sebagai Medium Pembangunan Masyarakat Islam
NH Mansor, SS Suyurni, NC Man
Prosiding, Seminar Antarabangsa Dakwah dan Etnik, 1-14, 2014
62014
Asas komunikasi dakwah
Z Aini, SS Suyurno
Jabatan Dakwah dan Pengurusan Akademi Islam, Kolej Universiti Islam …, 2012
62012
Islamic Perspectives: Using New Media in Education
J Misman, MTM Sharipp, SS Suyurno, S Shaidin
Development 9 (1), 12-21, 2019
42019
Lifelong Learning Among the Malaysian Orang Asli" Bateq" Community
S Haron, NM Nordin, RA Wahab, FHH Basri, MY Sarwan, SS Suyurno
University Publication Centre (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2009
42009
Sains dan ICT: peranan dan cabaran menurut perspektif Islam
SS Suyurno, MY Sarwan, AF Ramlan
Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), 2006
42006
KAJIAN PERBANDINGAN PENGURUSAN WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN KES DI JOHOR, MELAKA, PERAK, PULAU PINANG, SABAH, SARAWAK, SELANGOR, TERENGGANU DAN PERBADANAN WAKAF MALAYSIA
MB SAYIN, MAHJ ALI, SS SUYURNO
32006
The influence of family communication in developing Muslim personality: an overview of family communication patterns theory
AF Ramlan, SS Suyurno, MT Sharipp, AR Ridzuan, SNFF Abd Ghani
e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU) 1 (1), 60-73, 2018
22018
Pendidikan Islam: Tinjauan metodologi silam dan realiti hari ini
N Sulaiman, SS Suyurno, FH Basri
Islam: Past, Present and Future, 51, 2004
22004
Film Elements from the Islamic Perspective
MS Ayub, AQA Razak, SS Suyurno, AF Ramlan, NH Mansor
Advanced Science Letters 23 (8), 7473-7476, 2017
12017
Unsur-unsur takmilah dalam filem Islam
MS Ayub, AF Ramlan, AQ Abdul Razak, SS Suyurno, AF Ahmad Ubaidah
12017
Penggunaan komunikasi lisan dan bukan lisan dalam kempen pilihan raya umum ke-12: Kajian terhadap fungsi dan cabaran/S. Salahudin Suyurno, Aini Faezah Ramlan dan Norazlinda …
SS Suyurno, AF Ramlan, N Mohammad
12008
Kefahaman terhadap falsafah sains Islam sebagai pencetus perkembangan sains dan teknologi: satu tinjauan awal/S. Salahudin Suyurno
SS Suyurno
Jurnal CITU 2 (1), 81-99, 2006
12006
Islam dan pendidikan: ICT dalam dunia pendidikan Islam
SS Suyurno, N Sulaiman, FH Basri
Islam: Past, Present AND Future, 31, 2004
12004
Persepsi mahasiswa terhadap penawaran kursus tamadun Islam dan tamadun Asia di peringkat ljazah pertama: kajian kes di UiTM Shah Alam/S. Salahudin Suyurno, Mashita Abu Hasan …
SS Suyurno, M Abu Hasan, A Salleh
Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti …, 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20