Follow
Muhamad Ismail Abdullah
Muhamad Ismail Abdullah
Master of Shariah, University of Malaya
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Adab Unggul Islam dalam Persahabatan Antara Insan
A Yusof, MI Abdullah
Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education 1 (2), 102-112, 2017
72017
PENGGUNAAN AKAD WAKALAH DALAM IBADAT KORBAN LUAR NEGARA
MIA Mohd Musa Sarip, Rosli Mokhtar
Journal Of Muwafaqat 2 (1), 151-165, 2019
2019
Pentarjihan Qiyas Dalam Mazhab Shafi'i
MI Abdullah
3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 3, 2008-2012, 2017
2017
KAEDAH PENENTUAN SYUBHAH MENURUT PANDANGAN IMAM AL­-GHAZALI
MIA Rofaizal Ibhraim
3rd Muzakarah Fiqh And International Fiqh Conference, 190-196, 2017
2017
IMAM AL-RAFI’I SERTA SUMBANGAN BELIAU KEPADA MAZHAB SHAFI’I
AKA Muhamad Ismail Abdullah
International Conference On Aqidah, Dakwah & Syariah 2016, 2016
2016
Teori Dan Amalan Tarjih Imam Al-Shafi'i
AKA Muhamad Ismail Abdullah
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2014 1, 248, 2014
2014
Perselisihan Antara Imam Al-Rafi'i Dan Imam Al-Nawawi: Suatu Sorotan Terhadap Metod Pentarjihan Imam Al-Nawawi
AKA Muhamad Ismail Abdullah
International Research Management and Innovation Conference 2014 (IRMIC2014 …, 2014
2014
Khilaf di antara Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Nawawi dalam ibadah: analisis terhadap metodologi pentarjihan
MI Abdullah
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012
2012
Khilaf di antara imam Al-Rafi ‘i dan imam Al-Nawawi dalam ibadah: Analisis terhadap metodologi pentarjihan/Muhamad Ismail Abdullah
A Muhamad Ismail
Universiti Malaya, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9