Follow
Safinah Ismail
Safinah Ismail
Lecturer, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Faktor Pemilihan Pondok oleh Warga Emas: Kajian di Pondok Yayasan Al-Jenderami, Selangor dan Pondok Madrasah Ar-Rahmaniah Ad-Diniah Lubuk Tapah, Kelantan
SA Bakar, MA Majid, AZA Razak, S Ismail
122016
Elemen Komunikasi Bapa Dalam Surah Luqman
S Ismail
4th International Conference on Islamiyyat Studies, 18-19, 2018
92018
Pendekatan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hafazan Al-Quran Antara Dua Institusi Pra Tahfiz di Selangor: Communication Approach in The Teaching and Learning …
SMM Zin, NI Azizan, S Ismail, FN Mansor
Jurnal Pengajian Islam, 74-89, 2021
82021
Cabaran Komunikasi Ibu Bapa Dalam Keluarga Muslim di Selangor: Parents Communication Challeges in Muslim's Family in Selangor
S Ismail, RM Rasit, Z Aini, N Ismail, N Mohamad
Jurnal Pengajian Islam 13 (1), 67-77, 2020
52020
Pendidikan dewasa: kajian di Masjid al-Azhar KUIS
S Ismail, MF Yusoff, M Abd Majid, S Ahmad, S Abu Bakar
International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015). Shah Alam …, 2015
52015
A study of stomach contents of some murid pests of agriculture
S Ismail
Faisalabad: Department of Zoology and Fisheries, University of Agriculture, 1987
51987
Mesej Komunikasi Keluarga dalam Surah Luqman: Family Communication Messages in Surah Luqman
S Ismail, RM Rasit, Z Aini
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 6 (1), 201-213, 2019
42019
Ketokohan Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri Dalam Dakwah
S Ismail, N Nasiruddin, A Aqilah, S Isa
Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara, 2019
22019
Pensyariatan Islam Mengenai Penyusuan Menerusi Ayat 233 Surah Al-Baqarah
N Kamaruddin, S Ismail, FPPI Pensyarah
Dalam Prosiding 3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 15, 132-140, 2017
22017
Program Pendidikan Warga Emas Di Institusi Pondok al-Jenderami Negeri Selangor
SA Bakar, S Ismail, ZA Razak
22017
Pola komunikasi ibu bapa dalam keluarga muslim
S Ismail
UKM, Bangi, 2022
12022
Bahasa Mandarin Sebagai Medium Dakwah Kajian Terhadap Malaysian Chinese Muslim Association (MACMA)
S Ismail, NAA Hassan, AEM Zain, NDHN Sad, SZ Mu’al
Jurnal Sains Insani, 2021
12021
DAKWAH DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL IBU BAPA TERHADAP ANAK-ANAK
SB Ismail, MAHBN Azman, MASB Aziz, MSB Rahim
12020
1010 Cabaran Komunikasi Ibu Bapa Dalam Masyarakat Melayu
S Ismail, N Ismail, N Mohamad, ND Husna
12019
Model Pembelajaran Sepanjang Hayat Warga Emas Ke Arah Pembangunan Insan Yang Berterusan
AZA Razak, MA Majid, SA Bakar, S Ismail
12017
KEBERKESANAN KEBOLEHGUNAAN APLIKASI FUN Q BAGI MURID PRA TAHFIZ: Effectiveness of Fun Q Application Usability for Pre Tahfiz-Pupils
M Yahaya, KS Razali, NM Mustafa, S Ismail, SA Shaharudin
QIRAAT: Jurnal Al-Quran dan isu-isu kontemporari 6 (2), 83-97, 2023
2023
Uslub Mawʿizah Hasanah dalam Pendidikan Anak-Anak Muslim Berdasarkan Tarbiyah Al-Awlad Fi Al-Islam: Uslub Mawʿizah Hasanah in the Upbringing of Muslim Children Based on …
S Ismail, RM Rasit, Z Aini, SKMH Murghayah
Jurnal Pengajian Islam 16 (2), 80-98, 2023
2023
Pendekatan Al-Ḥiwār dalam Institusi Keluarga Menurut Kitab Al-Tarbiyyah Al-Rashīdah Abdul Karim Bakkar: Al-Ḥiwār Approach in Family Institutions according to the Book of Al …
SKM Hamzah, S Ismail, MA Majid, AH Usman, AWM Ali, RM Rasit, Z Aini
Jurnal Pengajian Islam 16 (2), 64-79, 2023
2023
Teknik Hafazan Al-Quran Pra Sekolah Menerusi Aplikasi Digital
S Ismail, NM Mustafa, SA Shaharuddin, M Yahaya, KS Razali
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 10 (2), 209-224, 2023
2023
Development of Digital Application-Based Tahfiz Learning Models in Early Childhood Education
KS Razali, S Ismail, NM Mustafa, SA Baharuddin, UU Sapiuudin, ...
Journal of Contemporary Social Science and Education Studies (JOCSSES) E …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20