Mohd Faeez Ilias
Mohd Faeez Ilias
Lecturer of Faculty of Education, International Islamic University College, Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias, AH Tamuri, MIM Hamzah
Journal of Islamic and Arabic Education 3 (1), 59-74, 2011
472011
Sumber bahan bantu mengajar dalam kalangan guru Pendidikan Islam sekolah bestari
MF Ilias, K Husain, MAM Noh, ZN Rashed, M Abdullah
e-Academia Journal 5 (2), 2016
122016
Infographics: teaching and learning tool
MAM Noh, M Fauzi, HF Jing, MF Ilias
Malaysian Online Journal of Education 1 (1), 58-63, 2017
102017
The perception of Islamic Education Teacher on teaching aids in smart school: A pilot study
MF Iliasa, MF Ismail, KA Jasmi
Sains Humanika 65 (1), 2013
102013
Peranan pendidikan Islam dalam pembangunan modal insan kelas pertama
M Ilias, KA Jasmi
Kertas kerja dibentang di Persidangan Kebangsaan Sains Sosial, anjuran …, 2011
102011
Gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam
KA Jasmi, N Ibrahim, Mohd. Faeez Ilias
92012
Faktor dorongan dan halangan penggunaan bahan bantu mengajar oleh Guru Pendidikan Islam di sekolah bestari
MF Ilias, MF Ismail, KA Jasmi, MF Ilias, MF Ismail, KA Jasmi
3rd International Conference on Islamic Education, 943-953, 2013
82013
Penggunaan masjid dan persekitaran sekolah dalam amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, M Ilias
Dalam Prosiding Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa …, 2011
82011
Ab. Halim Tamuri dan Mohd Izham Mohd Hamzah. 2011. Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias
Journal of Islamic & Arabic Education 3 (1), 59-74, 0
8
Pendidikan Tahfiz di Malaysia: Satu Sorotan Sejarah
M Abdullah, AH Abdullah, AS Rosman, MF Ilias
Seminar International Conference on Education and Social Entrepreneurship, 2015
52015
INISIATIF DAN USAHA GURU DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN SEMASA PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (Teachers’ Initiatives and Efforts to improve knowledge in using teaching aids)
MAM Noh, MF Ilias, K Husain, MS Sulaiman, M Abdullah
e-Bangi 13 (4), 2016
42016
Faktor serta Pendorong yang Mempengaruhi Kepenggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Guru-guru Pendidikan Islam
MF Ilias, KA Jasmi
Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Islam Nusantara Peringkat ASEAN, De …, 2011
32011
Strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam berpusatkan pelajar
KA Jasmi, O Talip, Mohd. Faeez Ilias
22012
Aplikasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
KA Jasmi, MY Lamat, A Muhammad, Mohd. Ismail Mustari, MF Ismail, ...
22012
Aplikasi Bahan Bantu Mengajar Rasulullah SAW dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Khususiah dari Perspektif Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dalam Kitab Al-Lu'lu'Wal Marjan
MF Ilias, KA Jasmi
Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012], Le …, 2012
22012
PERSEDIAAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DALAM MENGATASI FENOMENA TEKNO FOBIA DAN TEKNO STRESS GURU-GURU PENDIDIKAN ISLAM1
M Ilias, KA Jasmi
Kertas Kerja dalam Seminar Kebangsaan Silang Budaya. Universiti Malaysia …, 2011
22011
Learning Management System Towards Learner’s Independent Learning
K Husain, PA Wahab, MF Ilias, MI Mohd Pisol, FH Muhammad
Proceedings of, 2017
12017
Aplikasi Bahan Bantu Mengajar Rasulullah dari Perspektif Muhammad Fuad Abd al-Baqi
MF Ilias, WHW Embong, KA Jasmi
12017
Strategi awal menghafaz al-Quran menurut Abu Dzar al-Qalamuni
M Abdullah, AH Abdullah, AS Roman, MF Ilias
Kertas kerja Persidangan Antarabangsa Tahunan al-Quran Ke-5. Anjuran …, 2015
12015
Tanggungjawab Hufaz Menurut Al-Nawawi Dalam Al-Tibyan Fi Adabil Hamlatil Quran
M Abdullah, AH Abdullah, AS Rosman, MF Ilias
International Journal of Humanities Technology and Civilization 2, 42-49, 2001
12001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20