Follow
Siti Zaleha Ibrahim
Siti Zaleha Ibrahim
Pensyarah, Jabatan Kefahaman dan Pemikiran Islam, Pusat Pengajian Teras, KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Amalan Gaya Hidup Sihat Ketika Pandemik Covid-19 Memenuhi Tuntutan Maqasid Al-Syariah [Healthy Lifestyle Practices During Pandemic Covid-19 Meet The Demands of Maqasid Al-Syariah]
SZ Ibrahim, SR Abd Razak, N Mohamad, SZ Rosman
Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS) 3 (3), 1-15, 2021
72021
Hubungan Sosial Masyarakat terhadap Orang Kurang Upaya di Malaysia: Social Relationship to The Disabled in Malaysia
N Din, M Nasirudin, H Talib, SZ Ibrahim, SAM Yusuf
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 6 (1), 279-291, 2019
7*2019
Pertukaran Agama dan kesannya terhadap komuniti: Satu sorotan terhadap kes-kes murtad dan masuk Islam di Malaysia
SZ Ibrahim, NST Urus, MF Mohamed
e-BANGI 11, 204-213, 2016
72016
Elemen perbelanjaan dalam perkahwinan Melayu: Tinjauan hukum dari perspektif fiqh kontemporari
SZ Ibrahim, MF Mohamed, P Yama
Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 4 (4), 12-18, 2019
42019
Assessing the status of logged-over production forests: The development of a rapid appraisal technique
S Musa, AR Kassim, SM Yusoff, S Ibrahim
Bangkok (Thailand) FAO, 2003
42003
Gejala Kahwin Lewat: Implikasinya Terhadap Maqasid Al-Syariah
SZ Ibrahim, IAS KUIS
Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference, Shah Alam 62, 2017
22017
Penerapan Kemahiran Insaniah (KI) dalam subjek Al-Quran: Satu kajian di Pusat Pengajian Teras KUIS
MI Ngah, SZ Ibrahim, Z Daud
E-Prosiding PASAK 2-Jilid 1: Subteras Pendidikan, Teknologi Maklumat …, 2017
22017
Tahap Pengamalan Warga Kuis terhadap Konsep Tabayyun di Media Sosial (Facebook)
P Yama, SZ Ibrahim, NSM Salleh, MS Makhfudz
Jurnal Pengajian Islam 13 (2), 151-162, 2020
12020
Kolaborasi Interaksi Masyarakat Terhadap Golongan Kurang Upaya Di Institusi Masjid
NB Din, M Nasirudin, HB Talib, SZB Ibrahim
e-BANGI 16, 1-9, 2019
12019
Hantaran Kahwin Dalam'Urf Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Dari Sudut Fiqh Kontemporari
SZ Ibrahim, P Yama, H Talib
E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan (PASAK …, 2018
12018
Maqāṣid Al-Shārīʻah Dalam Pelaksanaan Wasiat
H binti Talib, N binti Othman, SZ binti Ibrahim, N binti Din, M Nasirudin, ...
Repository YARSI 3 (1), 43-60, 2016
12016
Manfaat Buah-Buahan Terpilih Dalam al-Quran Dari Perspektif Hadis Nabi SAW dan Sains
SZ Ibrahim
HADIS 13 (24), 18-26, 2022
2022
KAJIAN MENGENAI KEFAHAMAN DAN PERANAN AHLI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP WALI KEPADA ANAK YATIM: THE CONCEPT OF GUARDIANS FOR ORPHANS: A STUDY ON THE UNDERSTANDING AND ROLE OF …
N Mohamad, SZ Ibrahim, H Talib, N binti Din, M Nasirudin
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 8 (2), 97-121, 2021
2021
مباديء التعامل مع كوفيد 19 في منظور السنة النبوية
P Yama, S Sudi, SZ Ibrahim, FZM Ramli
Jurnal Pengajian Islam 14 (1), 57-76, 2021
2021
PENGAMALAN GAYA HIDUP SIHAT KETIKA PANDEMIK COVID-19: IMPAKNYA KEPADA MAQASID AL-SYARIAH
SZ IBRAHIM, SR ABD RAZAK, DRN MOHAMAD, SZ ROSMAN
2021
ختان الإناث بين المفهوم الشرعي والمنظور الطبي
P Yama, TM Said, S Sudi, SZ Ibrahim, SAC Omar
Jurnal Pengajian Islam, 186-203, 2021
2021
VR360: TINJAUAN PENDEKATAN APLIKASI VIDEO INTERAKTIF BERBENTUK REALITI MAYA SEBAGAI MEDIUM UNTUK MENYAMPAIKAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN
SZB Ibrahim, SIBS Yusoff
MULTIDISCIPLINARY APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES, ISLAMIC & TECHNOLOGY …, 2020
2020
PANDEMIK CORONAVIRUS (COVID-19): TINJAUAN CABARAN PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN (PDPDT) DI KALANGAN PENSYARAH POLITEKNIK KOTA BHARU
SZB Ibrahim, SB Shaari
MULTIDISCIPLINARY APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES, ISLAMIC & TECHNOLOGY …, 2020
2020
Prinsip Istiṣnāʿ Dalam Kitab Fiqh Turath Dan Pengapliksian Semasa: Analisis Perbandingan Dengan Tumpuan Terhadap Kitab Kanz Al-RᾹghibīn Karangan JalᾹl Al-Dīn Al-Maḥallī
MFB Mohamed, SZB Ibrahim, MM Sahid, HB Hashim
Pusat Pengajian Teras, USIM, 2019
2019
Penguasaan Komunikasi Islam Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda al-Quran dan al-Sunnah Dengan Komunikasi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
P Yama, M Noor, SZ Ibrahim, SA Che Omar, MIS Rozeli
Journal of Hadith Studies, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20