Follow
Cheng-Zhi Peng
Cheng-Zhi Peng
Verified email at ustc.edu.cn
Title
Cited by
Cited by
Year
Satellite-to-ground quantum key distribution
SK Liao, WQ Cai, WY Liu, L Zhang, Y Li, JG Ren, J Yin, Q Shen, Y Cao, ...
Nature 549 (7670), 43-47, 2017
16462017
Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers
J Yin, Y Cao, YH Li, SK Liao, L Zhang, JG Ren, WQ Cai, WY Liu, B Li, ...
Science 356 (6343), 1140-1144, 2017
13982017
Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor
Y Wu, WS Bao, S Cao, F Chen, MC Chen, X Chen, TH Chung, H Deng, ...
Physical review letters 127 (18), 180501, 2021
9212021
Ground-to-satellite quantum teleportation
JG Ren, P Xu, HL Yong, L Zhang, SK Liao, J Yin, WY Liu, WQ Cai, ...
Nature 549 (7670), 70-73, 2017
9012017
Satellite-relayed intercontinental quantum network
SK Liao, WQ Cai, J Handsteiner, B Liu, J Yin, L Zhang, D Rauch, M Fink, ...
Physical review letters 120 (3), 030501, 2018
8212018
An integrated space-to-ground quantum communication network over 4,600 kilometres
YA Chen, Q Zhang, TY Chen, WQ Cai, SK Liao, J Zhang, K Chen, J Yin, ...
Nature 589 (7841), 214-219, 2021
7102021
Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels
J Yin, JG Ren, H Lu, Y Cao, HL Yong, YP Wu, C Liu, SK Liao, F Zhou, ...
Nature 488 (7410), 185-188, 2012
6532012
Entanglement-based secure quantum cryptography over 1,120 kilometres
J Yin, YH Li, SK Liao, M Yang, Y Cao, L Zhang, JG Ren, WQ Cai, WY Liu, ...
Nature 582 (7813), 501-505, 2020
5962020
Experimental ten-photon entanglement
XL Wang, LK Chen, W Li, HL Huang, C Liu, C Chen, YH Luo, ZE Su, ...
Physical review letters 117 (21), 210502, 2016
5772016
Observation of eight-photon entanglement
XC Yao, TX Wang, P Xu, H Lu, GS Pan, XH Bao, CZ Peng, CY Lu, ...
Nature photonics 6 (4), 225-228, 2012
5282012
Experimental measurement-device-independent quantum key distribution
Y Liu, TY Chen, LJ Wang, H Liang, GL Shentu, J Wang, K Cui, HL Yin, ...
Physical review letters 111 (13), 130502, 2013
5012013
Experimental long-distance decoy-state quantum key distribution based on polarization encoding
CZ Peng, J Zhang, D Yang, WB Gao, HX Ma, H Yin, HP Zeng, T Yang, ...
Physical review letters 98 (1), 010505, 2007
5012007
High-efficiency multiphoton boson sampling
H Wang, Y He, YH Li, ZE Su, B Li, HL Huang, X Ding, MC Chen, C Liu, ...
Nature Photonics 11 (6), 361-365, 2017
4672017
Long-distance free-space quantum key distribution in daylight towards inter-satellite communication
SK Liao, HL Yong, C Liu, GL Shentu, DD Li, J Lin, H Dai, SQ Zhao, B Li, ...
Nature Photonics 11 (8), 509-513, 2017
4242017
Experimental demonstration of a hyper-entangled ten-qubit Schrödinger cat state
WB Gao, CY Lu, XC Yao, P Xu, O Gühne, A Goebel, YA Chen, CZ Peng, ...
Nature physics 6 (5), 331-335, 2010
4162010
Experimental free-space distribution of entangled photon pairs over 13 km: towards satellite-based global quantum communication
CZ Peng, T Yang, XH Bao, J Zhang, XM Jin, FY Feng, B Yang, J Yang, ...
Physical review letters 94 (15), 150501, 2005
3822005
Experimental free-space quantum teleportation
XM Jin, JG Ren, B Yang, ZH Yi, F Zhou, XF Xu, SK Wang, D Yang, YF Hu, ...
Nature photonics 4 (6), 376-381, 2010
3752010
Direct and full-scale experimental verifications towards ground–satellite quantum key distribution
JY Wang, B Yang, SK Liao, L Zhang, Q Shen, XF Hu, JC Wu, SJ Yang, ...
Nature Photonics 7 (5), 387-393, 2013
3482013
Quantum walks on a programmable two-dimensional 62-qubit superconducting processor
M Gong, S Wang, C Zha, MC Chen, HL Huang, Y Wu, Q Zhu, Y Zhao, S Li, ...
Science 372 (6545), 948-952, 2021
3002021
Decoy-state quantum key distribution with polarized photons over 200 km
Y Liu, TY Chen, J Wang, WQ Cai, X Wan, LK Chen, JH Wang, SB Liu, ...
Optics express 18 (8), 8587-8594, 2010
2742010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20