Follow
NUR ZULFAH MD ABDUL SALAM
NUR ZULFAH MD ABDUL SALAM
Pensyarah Jabatan Undang-undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Isu Tunggakan Nafkah: Keperluan Penubuhan Biro Sokongan Keluarga
NZMA Salam
Jurnal of Muwafaqat 1 (2020), 38-51, 2020
4*2020
Peranan Dan Pelaksanaan Runding Cara Kekeluargaan: Satu Kajian Di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor
NZMA Salam, ZYM Jusoh, ABM Rapini, Z Dimon, HM Dahalan, ...
22018
Pengurusan Tuntutan Harta Pusaka dalam Kalangan Masyarakat Islam: Kajian di Lembah Klang
NSAR Noor Syahida Abdul Rahman,Hasliza Talib,Nurhayati Abd Ghani, Nur Zulfah ...
Journal Muwafaqat, 96-117, 2018
22018
MITIGASI DI MAHKAMAH SYARIAH: PENGHAKIMAN BERASASKAN KEADILAN RESTORATIF DAN REHABILITASI
NZMA Salam
JOURNAL OF FATWA MANAGEMENT 26 (2), 227-240, 2021
12021
STRONG FAMILY VALUES AND PHYSICAL ENVIRONMENT OF NEIGHBORHOOD: MALAYSIAN ELDERS ASPIRATIONS AND PREFERENCES FOR LIVING
MNK Nor ‘Adha Ab Hamid , Nur Zulfah Md Abdul Salam , Mohd Farok Mat Nor ...
International Journal of Law, Government and Communication 6 (Global …, 2021
12021
Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan …
MH Hassim, MAA Bakar, NZMA Salam
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 20-44, 2020
12020
Kebajikan Anak dalam Kes Hadhanah di Mahkamah Syariah: Child Welfare in Hadhanah Cases in Syariah Court
NZBMA Salam
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 6 (2), 71-83, 2019
12019
Konsep Kajian Amalan Runding Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus
AM Rapini, NZMA Salam, Z Dimon, HM Dahalan, ZYM Jusoh
Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference …, 2018
12018
Pemerkasaan Urus Tadbir Jawatan Kuasa Peguam Syarie dalam Amalan Pendaftaran Firma Guaman Syarie di Malaysia: Administrative Empowerment of Syarie Lawyer Commmittee Positions …
HM Dahalan, NA Wahab, NZMA Salam
Journal of Muwafaqat 5 (2), 164-176, 2022
2022
ISU GLOBAL PENUAAN POPULASI PENDUDUK DUNIA: PERSEDIAAN MALAYSIA MENUJU NEGARA TUA
MFMN Salam, Nur Zulfah Md Abdul, Sharifah Hana, Prof. Madya Dr Nor'adha
Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-7 (PASAK 7 2022 …, 2022
2022
Legal Framework of the Advisor of the Court for Children in Malaysia: An Analysis
NA Wahab, NZMA Salam, HM Dahalan
Asian Journal of Law and Governance 3 (1), 98-103, 2021
2021
Legal Framework of the Advisor of the Court for Children in Malaysia
NA Wahab, NZMA Salam, HM Dahalan
Conference Proceeding, 99, 2021
2021
ISU BERKAITAN KEDUDUKAN ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN
NZMAS Shamrahayu binti Abdul Aziz2, Noor Inayah binti Yaakub3, Farahwahida ...
JURNAL YADIM, 37-54, 2021
2021
Pelantikan Hakim Di Mahkamah Syariah: Analisis Berdasarkan Hukum Syarak Dan Undang-Undang
NMASMFMN Mohamad Hafifi Hassim, Nor ‘adha Ab Hamid
e-JURNAL PENYELIDIKAN DAN INOVASI 8 (KUIS), 249-263, 2021
2021
Sustainable Retirement Village: A Segment Ofexisting Legal Provisions In Malaysia
MNK Nor ‘Adha Ab Hamid a*, Sharifah Hana Abd Rahman b, Nur Zulfah Md Abdul ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 12, 9505-9511, 2021
2021
Pelantikan Hakim Di Mahkamah Syariah: Analisis Berdasarkan Hukum Syarak Dan Undang-Undang
NMASMFMN Mohamad Hafifi Hassim, Nor ‘adha Ab Hamid
e-JURNAL PENYELIDIKAN DAN INOVASI 8 (2021), 249, 2021
2021
Membumikan Perundangan Jenayah Syariah Melalui Hukuman Khidmat Masyarakat
NURZBMDA SALAM
PEMERKASAAN ISLAM DALAM KELUARGA MALAYSIA 1 (PERSATUAN ULAMA' MALAYSIA), 415, 2021
2021
PENGLIBATAN JAWATANKUASA PENDAMAI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN PERCERAIAN
NURZBMDA SALAM
JOURNAL OF ISLAMIC CONTEMPORARY STUDIES 7 (2021), 1-15, 2021
2021
THE COMFORT AND SAFE HOUSING AS A CHOICE FOR ELDERLY AND SENIOR CITIZEN
MHH Mashitah Nabees Khan, Nor ‘Adha Ab Hamid, Sharifah Hana Abd Rahman, Mohd ...
E-proceeding International Conference on Syariah & Law 2021 1 (FACULTY OF …, 2021
2021
KELANGSUNGAN KEHIDUPAN WARGA EMAS: USAHA KERAJAAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
MNK MOHD FAROK MAT NOR , NOR ‘ADHA AB HAMID, NUR ZULFAH MD ABDUL SALAM ...
E-proceeding International Conference on Syariah & Law 2021 1 (FACULTY OF …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20