Follow
NUR ZULFAH MD ABDUL SALAM
NUR ZULFAH MD ABDUL SALAM
Pensyarah Jabatan Undang-undang, Fakulti Syariah dan Undang-undang, KUIS
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Isu Tunggakan Nafkah: Keperluan Penubuhan Biro Sokongan Keluarga
NZMA Salam
Jurnal of Muwafaqat 1 (2020), 38-51, 2020
8*2020
Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah: Analisis Terhadap Kes-Kes Di Mahkamah Syariah
NZMA Salam, FS dan Undang-undang
4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference. Kuala Lumpur. 17th October, 2018
62018
MITIGASI DI MAHKAMAH SYARIAH: PENGHAKIMAN BERASASKAN KEADILAN RESTORATIF DAN REHABILITASI
NZMA Salam
JOURNAL OF FATWA MANAGEMENT 26 (2), 227-240, 2021
42021
Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan …
MH Hassim, MAA Bakar, NZMA Salam
e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 20-44, 2020
32020
Issues and Challenges of Population Aging: Studying from Japan Super-Aging Nation and Malaysia Perspectives
NA Ab Hamid, N Othman, NZMA Salam, SH Abd Rahman, MFM Nor, ...
Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities 6 (3s), 541-548, 2023
22023
Analisis Syarat Kelayakan Peguam Syarie Menurut Islam Dan Perundangan Di Malaysia
MAY Nurul Farhana Yahya, Hammad Mohamad Dahalan, Nur Zulfah Md Abdul Salam
e-JURNAL PENYELIDIKAN DAN INOVASI KUIS 2 (FUU, UNIVERSITI KEBANGSAAN …, 2020
2*2020
Peranan Dan Pelaksanaan Runding Cara Kekeluargaan: Satu Kajian Di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor
NZMA Salam, ZYM Jusoh, ABM Rapini, Z Dimon, HM Dahalan, ...
22018
Pengurusan Tuntutan Harta Pusaka dalam Kalangan Masyarakat Islam: Kajian di Lembah Klang
NSAR Noor Syahida Abdul Rahman,Hasliza Talib,Nurhayati Abd Ghani, Nur Zulfah ...
Journal Muwafaqat, 96-117, 2018
22018
Sulh Norma Baharu: Aplikasi dalam Kes Mal di Mahkamah Syariah Negeri Selangor: The New Norm of Sulh: Its Application in Mal Cases in Selangor Syariah Courts
NZMA Salam, NSAM Fadli
Journal of Muwafaqat 6 (2), 61-79, 2023
12023
Penubuhan Majlis Peguam Syariah Wilayah Persekutuan: Satu Tinjauan Terhadap Tadbir Urus Peguam Syarie
NURZBMDA SALAM
Journal of Muwafaqat 6, 59-72, 2023
12023
Pemerkasaan Urus Tadbir Jawatan Kuasa Peguam Syarie dalam Amalan Pendaftaran Firma Guaman Syarie di Malaysia: Administrative Empowerment of Syarie Lawyer Commmittee Positions …
HM Dahalan, NA Wahab, NZMA Salam
Journal of Muwafaqat 5 (2), 164-176, 2022
12022
Kedudukan dan peranan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak dalam sistem keadilan jenayah kanak-kanak di Malaysia: Isu dan cabaran
NA Wahab, NZM Abd Salam, HM Dahlan
International Journal of Law, Government & Communication 6 (24), 84-103, 2021
12021
Legal framework of the advisor of the court for children in Malaysia: An analysis
NA Wahab, NZMA Salam, HM Dahalan
Asian Journal of Law and Governance 3 (1), 98-103, 2021
12021
Aplikasi Keadilan Restoratif Dan Hukuman Rehabilitasi Dalam Prosiding Jenayah Syariah
N Salam, HM Dahalan, NA Wahab
12021
Membumikan Perundangan Jenayah Syariah Melalui Hukuman Khidmat Masyarakat
NURZBMDA SALAM
PEMERKASAAN ISLAM DALAM KELUARGA MALAYSIA 1 (PERSATUAN ULAMA' MALAYSIA), 415, 2021
1*2021
PENGLIBATAN JAWATANKUASA PENDAMAI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN PERCERAIAN
NURZBMDA SALAM
JOURNAL OF ISLAMIC CONTEMPORARY STUDIES 7 (2021), 1-15, 2021
1*2021
STRONG FAMILY VALUES AND PHYSICAL ENVIRONMENT OF NEIGHBORHOOD: MALAYSIAN ELDERS ASPIRATIONS AND PREFERENCES FOR LIVING
MNK Nor ‘Adha Ab Hamid , Nur Zulfah Md Abdul Salam , Mohd Farok Mat Nor ...
International Journal of Law, Government and Communication 6 (Global …, 2021
12021
A SEGMENT STUDY OF THE ELDERLY AGEING POPULATION: MALAYSIA, BANGLADESH, QATAR, SINGAPORE AND JAPAN
NZMA Salam
E-proceeding International Conference on Syariah & Law 2021, 2021
12021
Kebajikan Anak dalam Kes Hadhanah di Mahkamah Syariah: Child Welfare in Hadhanah Cases in Syariah Court
NZBMA Salam
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 6 (2), 71-83, 2019
12019
Konsep Kajian Amalan Runding Cara Keluarga Di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Keperluan Modul Khusus
AM Rapini, NZMA Salam, Z Dimon, HM Dahalan, ZYM Jusoh
Kertas Kerja untuk International Research Management & Innovation Conference …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20